بهاریه

باغ در ایام بهاران خوش است

موسم گل با رخ یاران خوشست

 

چون گل نوروز کند نافه باز

نرگس سرمست در آید به ناز

 امیر خسرو دهلوی 

/ 2 نظر / 9 بازدید
جنس دوم؟

مژده ای دل که دگر باد صبا باز آمد سال نو مبارک دوست خوبم و ممنونم بخاطر لطفت و محبتت به من بازم برام دعا کن