اگر بهار برخیزد...

اگر ملک الشعرای بهار برای چند لحظه سر از گور برداره و فقط یک بیت اجازه داشته باشه از اشعارشو بخونه فکر کنم فقط همین بیت رو بخونه که:

گر اسلام چنین زار و ضعیف است 

زین قوم شریف است

نه جرم ز عیسی است

نه تعدی زکلیساست

از ماست که برماست

Jodakonanndeh.www.shabhayetanhayi.ir (5)

تقصیر ماست که آدمایی رو که نباید کمک میکنیم و...

/ 2 نظر / 10 بازدید
جنس دوم؟

مسلمانان مسلمانی ز سر گیرید...