بدنبال آرامشی در ذهن

شلوغی ذهنم بی انتهاست!

کاش یکی 

یه جوری

میتونست کمک کنه...

میگفت اینقد نچرخ!

فکر نکن

تحلیل نکن

ول کن

بیخیال...

اما متخصص داخلی فقط خودمونیم!

/ 1 نظر / 21 بازدید
جنس دوم؟

اینقد نچرخ! فکر نکن تحلیل نکن ول کن بیخیال... من گفتم!!!!!![خنده][نیشخند]